Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave.

Úlohou Zastúpenia je:

 • vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku;
 • vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku;
 • sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na Slovensku;
 • informovať Komisiu v Bruseli o dôležitom politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku;
 • poskytovať tlačové a mediálne služby - informácie pre médiá o vývoji tvorby politiky EÚ, ďalších udalostiach v Únii a rôznych podujatiach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
 • organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.

https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk


Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Jej poslaním je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

Fakty a čísla

 • Počet fakúlt: 7 (6 v Bratislave a 1 so sídlom v Košiciach)
 • Počet absolventov : viac ako 100 000
 • Počet študentov : 8 000
 • Počet učiteľov :  600
 • Počet študijných programov : 61
 • Počet predmetov vyučovaných v cudzom jazyku : 90
 • Počet dvojitých diplomov: 10

https://euba.sk